Perioden indtil overtagelsen 

Overtagelsen af ejendommen ligger ofte nogle måneder efter underskriften på købsaftalen. Men i tiden indtil overtagelsen er der en mængde ting, der skal på plads.

 

Deponering af udbetaling og betaling af købesum

Når købsaftalen er underskrevet, skal du deponere 1. del af udbetalingen hos ejendomsmægleren. At pengene er deponeret, betyder, at de ikke kan udbetales til sælger, før sagen er på plads. Restkøbesummen kan betales ved optagelse eller overtagelse af realkreditlån samt udfærdigelse af sælgerpantebrev eller optagelse af boliglån. Du kan også vælge at betale hele eller dele af købesummen kontant.

 

Realkreditlån

Realkreditlån er med pant i fast ejendom baseret på udstedelse af obligationer. Skal du låne til køb af helårsbolig, kan realkreditlånet udgøre op til 80 pct. af handelsværdien. Lånet er afhængigt af realkreditinstituttets vurdering af ejendommen og en økonomisk vurdering af dig. For fritidshuse er grænsen 60 pct., for grunde 40 pct.. Det er muligt at få lån med afdragsfrihed, med fast eller variabel rente og løbetiden kan være op til 30 år.

 

Sælgerpantebrev

Sælgerpantebrevet er et pantebrev, som sælger udsteder til køber. Sælger bliver dermed købers kreditor. I de fleste tilfælde vil sælger dog vælge at videresælge pantebrevet. Normalt har sælgerpantebreve fast rente og kan løbe op til 25 år. Du kan skifte sælgerpantebrevet ud med et boliglån i banken eller indfri pantebrevet, hvis du har penge til det. Ofte er sælger interesseret i at komme af med pantebrevet, så der ikke længere er et økonomisk udestående mellem jer.

 

Kontanthandel

En kontanthandel betyder, at du betaler prisen kontant til sælger. Da de færreste købere har så mange penge kontant, er en kontanthandel som regel en kombination af kontanter (typisk 5 % af kontantprisen) og en bankgaranti på det resterende beløb. Bankgarantien stilles af din bank, og på overtagelsesdagen afløses bankgarantien af kontanter til sælger. I perioden optager du de lån der er nødvendige i din egen bank/realkreditinstitut.

 

Har du husket at kurssikre?

Optager du et realkreditlån, er der normalt en kursrisiko i perioden fra købsaftalen er udarbejdet, til realkreditlånet hjemtages, og det kan betyde ændringer i den fremtidige husleje. Det er dig, der har kursrisikoen. De fleste pengeinstitutter tilbyder i dag at kurssikre realkreditlånet, allerede når købsaftalen er underskrevet af både dig og sælger. Hermed kender du straks den endelige husleje, og der kan ikke komme ubehagelige overraskelser pga. eventuelle udsving i obligationskurserne.

 

Skødet

Købsaftalen danner grundlag for skødets vilkår. Skødet registreres elektronisk i den digitale tingbog. I købsaftalen kan du se, hvornår skødet skal ligge klar til din godkendelse og underskrift. Når skødet ligger klar, skal det underskrives af dig og sælger med en digital signatur. Såfremt du ikke har en digital signatur, kan du give fuldmagt til den der registrerer skødet. Selve registreringen kan foretages af både din rådgiver/advokat og af sælgers ejendomsmægler.

 

Ejerskifteforsikring

Eventuel ejerskifteforsikring skal tegnes inden overtagelsen og før du får nøglerne til ejendommen. Ejerskifteforsikringen tegnes på grundlag af ejendommens tilstandsrapport, og det er frivilligt, om du ønsker at tegne forsikringen.Sælger skal, inden underskrift af købsaftalen, forelægge et ejerskifteforsikringstilbud og bekræfte overfor dig at betale halvdelen af den forsikringspræmie, der fremgår af forsikringstilbuddet. Ellers er sælger ikke fritaget for sit 10-årige mangelansvar. Du vælger selv, i hvilket forsikringsselskab du vil tegne og til hvilke vilkår. Hvis du vælger en dyrere forsikring, end den i det forelagte tilbud, skal sælger alene betale halvdelen af præmien for den tilbudte forsikring.

 

Husforsikring ved overtagelsen

Du skal minimum tegne en husforsikring, der dækker brand og stormskade. Forsikringen skal gælde fra det tidspunkt, hvor du overtager eller får nøglen til ejendommen.

 

 

Overtagelsen 

Inden overtagelsesdatoen skal du sammen med ejendomsmægleren aftale med sælger, hvornår overdragelsen skal ske. Hvis intet andet er aftalt, sker overdragelsen klokken 12.00 på overtagelsesdagen. Ejendommen skal afleveres i ryddet stand.Selve overdragelsen sker ved, at sælger afleverer alle boligens nøgler til dig, og forbruget af el, vand, gas, fjernvarme og/eller olie aflæses. Aflæsning skal bruges til refusionsopgørelsen samt sendes til forsyningsselskaberne.

 

Husk også at få brugsanvisninger og garantibeviser for nyere hårde hvidevarer og få sælger eller ejendomsmægleren til at vise dig de praktiske ting - hvordan oliefyret virker, hvor HFI-relæet er osv. Det er oftest nemmere for dig at få en hurtig instruktion af én, som kender tingene, end selv at skulle finde ud af dem hen ad vejen.

 

Tjek også sammen med sælger og ejendomsmægler, at hårde hvidevarer er funktionsdygtige.På overtagelsesdagen gennemgår du, ejendomsmægleren og sælger boligen en sidste gang. Er der opstået større fejl eller mangler, siden du sidst så på boligen? Eller er der forhold, som ikke svarer til det, der er aftalt i købsaftalen? Så skal det påtales overfor sælger med det samme. Det kan fx være manglende hårde hvidevarer, eller skader som stammer fra sælgers fraflytning af boligen.

 

 

Handlen afsluttes 

Refusionsopgørelse

Med overtagelsesdatoen som skæringsdato udarbejdes en refusionsopgørelse, som er en fordeling af ejendommens boligudgifter mellem dig og sælger i forhold til skæringsdatoen. Det kan være renteudgifter, værdi af oliebeholdning, ejerforeningsbidrag, ejendomsskat mv.

 

Frigivelse af købesummen

Når skødet er tinglyst uden anmærkninger, gives der besked herom til sælgers bank og købesummen kan frigives. Herefter er handlen afsluttet. Man skal påregne et par måneder, før handlen er endelig afsluttet.

 

Gældspleje

Gældspleje er løbende overvågning af mulighederne for konvertering af lån. På www.nordea.dk kan du finde mere information om gældspleje, enten under "Bolig" eller ved at søge på gældspleje.

 

 

Tilfredshed efter købet 

Vi tilstræber, at du er tilfreds fra dit første møde med os og indtil langt efter dit boligkøb.For at sikre os at du er tilfreds, beder vi dig deltage i en elektronisk undersøgelse og fortælle os din ærlige mening to gange i selve købsforløbet.

 

På den måde kan vi med det samme gøre noget ved situationen, hvis der er noget galt. Samtidig giver dine besvarelser os en unik mulighed for at kvalitetssikre og til stadighed forbedre os. Du er naturligvis også velkommen til at gribe fat i den involverede mægler ud over vores faste tilfredshedsundersøgelse. Skulle du alligevel stå tilbage i en situation, hvor der er grund til utilfredshed, har du flere muligheder for at blive hørt og hjulpet.

 

 

danboligs hovedkontor

Behandler klager over danboligs mæglere.

danbolig a/s

Sejrøgade 7-9, st. tv 

2100 København Ø

Telefon 3840 0400

Mail: kontakt@danbolig.dk

 

 

Klagenævnet for Ejendomsformidling

Behandler klager over ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med tilsvarende virksomhed.

Islands Brygge 432300 København S

Telefon 7025 3666

www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

 

 

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Behandler klager over ejendomsmæglere, der har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik.

Langelinie Alle 172100 København Ø

Telefon 3546 6000

www.dnfe.dk 

 

 

Ankenævnet for Forsikring

Behandler klager fra forsikringstager om forsikringer.

Anker Heegaards Gade 2

1572 København K

Telefon 3315 8900

www.ankeforsikring.dk

 

 

Ankenævnet for Tekniske Installationer (el- og vvs-installationer)

Behandler klager over udført el- og vvs-arbejde.

Skanderborgvej 238

8260 Viby J

Tlf. 8741 7790

www.el-vvs-anke.dk

 

 

Byggeriets ankenævn

Behandler klager over en lang række arbejder, fx maler-, murer-, tømrer-, snedker-, kloak-, og køkkenarbejder.

Postboks 1004

København K

Tlf.7216 0200

www.byggerietsankenaevn.dk

 

 

Pengeinstitutankenævnet

Behandler klager over danske pengeinstitutter.

Amaliegade 8 B, 2.Postboks 9029

1022 København K

Telefon 3543 6333

www.pengeinstitutankenaevnet.dk

 

 

Realkreditankenævnet

Behandler klager over danske realkreditinstitutter.

Krabbesholmvej 5

2700 Brønshøj

Telefon 33 12 82 00

www.ran.dk

 

 

Advokatnævnet

Afgør disciplinærsager inden for advokatstanden.

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Telefon 33 96 97 98

www.advokatnaevnet.dk

Hjælp og rådgivning til andre dele af din bolighandel

Find din mægler