Inden overdragelsen 

Købers overtagelse af din ejendom sker ofte nogle måneder efter købsaftalens underskrift. Men i tiden indtil overdragelsen er der nogle ting, der skal på plads.

 

Betaling af købesum

I købsaftalen er det besluttet, om handlen sker kontant eller lånefinansieret. Når købsaftalen er underskrevet af både dig og køber, deponerer køber første del af udbetalingen hos ejendomsmægleren.Hvis der ikke handles kontant, kan den efterfølgende lånefinansiering ske på forskellig vis. Din bank kan hjemtage det nye ejerskiftelån i realkreditinstituttet, hvorefter køber gældsovertager lånet. Men det kan også være, at køberen overtager et eller flere af de lån, der i forvejen er i ejendommen. Udover at optage eller overtage realkreditlån kan køber betale resten af købesummen gennem:

 

  • Et sælgerpantebrev til sælger eller en pantebrevskøber
  • Et boliglån i sin bank.

 

Hvis køber vælger at betale hele restkøbesummen kontant eller ved at optage et boliglån, deponerer køber restkøbesummen i din bank som anden del af udbetalingen eller stiller en bankgaranti.

 

Har du husket at kurssikre?

Der er altid risiko for, at obligationskurserne kan falde fra tidspunktet for udarbejdelse af købsaftalen til ejerskiftelånet kan udbetales. Som hovedregel er det køber, der har kursrisikoen på ejerskiftelånet. Og du har kursrisikoen for indestående lån, der skal indfries. Det er muligt at kurssikre evt. lån, der skal indfries.

 

Husforsikring indtil overdragelsen

Køber skal som minimum tegne en forsikring, der dækker brand og stormskade. Forsikringen skal gælde fra det tidspunkt, hvor køber overtager, eller får nøglen til ejendommen. Du kan ikke selv opsige din forsikring. For at være sikker på at ejendommen hele tiden er forsikret, er det købers nye selskab, der sørger for at opsige forsikringen hos dit gamle selskab. Du skal derfor være opmærksom på, om du modtager afregning fra dit forsikringsselskab og får udbetalt eventuel for meget betalt forsikring.

 


Overdragelsen

Inden overtagelsesdatoen skal du sammen med ejendomsmægleren aftale med køber, hvornår overdragelsen skal ske. Hvis intet andet er aftalt, sker overdragelsen klokken 12.00 på overtagelsesdagen. Ejendommen skal afleveres i ryddet stand.Her afleverer man nøglerne og aflæser forbruget af el, vand, gas, fjernvarme eller oliebeholdning. Aflæsning skal bruges til refusionsopgørelsen samt sendes til forsyningsselskaberne. Det er dig, der hæfter over for forsyningsselskaberne, indtil de har fået meddelelse om den nye ejer.Køber overtager risikoen for ejendommen senest på overtagelsesdagen. Hvis ejendommen er fuld- og nyværdiforsikret mod brandskade, overgår risikoen dog allerede til køber ved købsaftalens underskrift.Hvis køber ønsker at flytte ind i ejendommen før overtagelsesdagen, bør du i samråd med ejendomsmægleren sikre dig:
At udbetalingen og handelsomkostninger er deponeret

 

  • At købers økonomiske forhold er afklaret, herunder at køber er godkendt som debitor på realkreditlån
  • At køber har underskrevet skøde, pantebreve og gældsovertagelseserklæringer
  • At forbrugsmålere mv. er aflæst

 

Vær opmærksom på, at ejendommen skal overdrages til køber med de faste installationer, hårde hvidevarer, buske/træer mv., der befinder sig på ejendommen, når købsaftalen indgås, medmindre andet er aftalt. Medfølgende hårde hvidevarer skal være funktionsdygtige på overtagelsesdagen. Kontroller sammen med køber og ejendomsmægler, at de virker.

 


Handlen afsluttes 

Refusionsopgørelse

Med overtagelsesdatoen som skæringsdato udarbejdes en refusionsopgørelse, som er en fordeling af ejendommens boligudgifter mellem dig og køber i forhold til skæringsdatoen. Det kan være renteudgifter, værdi af oliebeholdning, ejerforeningsbidrag, ejendomsskat mv.

 

Frigivelse af købesummen

Når skødet er tinglyst uden anmærkninger, gives der besked herom til din bank og købesummen kan frigives. Herefter er handlen afsluttet. Man skal påregne et par måneder, før handlen er endelig afsluttet.


Grund til reklamation? 

Vi tilstræber, at du er tilfreds fra dit første møde med os og indtil langt efter salget af din bolig.For at sikre os, at du er tilfreds, beder vi dig deltage i en elektronisk undersøgelse og fortælle os din ærlige mening tre gange under salgsforløbet. På den måde kan vi med det samme gøre noget ved situationen, hvis der er noget galt. 

 

Samtidig giver dine besvarelser os en unik mulighed for at kvalitetssikre og til stadighed forbedre os.Du er naturligvis også velkommen til at gribe fat i den involverede mægler ud over vores faste tilfredshedsundersøgelse.Skulle du alligevel stå tilbage i en situation, hvor der er grund til utilfredshed, har du flere muligheder for at blive hørt og hjulpet.

 

 

danboligs hovedkontor

Behandler klager over danboligs mæglere.

danbolig a/s

Sejrøgade 7-9, st. tv

2100 København Ø

Telefon 3840 0400

Mail: kontakt@danbolig.dk

 

 

Klagenævnet for Ejendomsformidling

Behandler klager over ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med tilsvarende virksomhed.

Islands Brygge 432300 København S

Telefon 7025 3666

www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

 

 

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Behandler klager over ejendomsmæglere, der har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik.

Langelinie Alle 172100 København Ø

Telefon 3546 6000

www.dnfe.dk 

 

 

Ankenævnet for Forsikring

Behandler klager fra forsikringstager om forsikringer.

Anker Heegaards Gade 2

1572 København K

Telefon 3315 8900

www.ankeforsikring.dk

 

 

Ankenævnet for Tekniske Installationer (el- og vvs-installationer)

Behandler klager over udført el- og vvs-arbejde.

Skanderborgvej 238

8260 Viby J

Tlf. 8741 7790

www.el-vvs-anke.dk

 

 

Byggeriets ankenævn

Behandler klager over en lang række arbejder, fx maler-, murer-, tømrer-, snedker-, kloak-, og køkkenarbejder.

Postboks 1004

København K

Tlf.7216 0200

www.byggerietsankenaevn.dk

 

 

Pengeinstitutankenævnet

Behandler klager over danske pengeinstitutter.

Amaliegade 8 B, 2.Postboks 9029

1022 København K

Telefon 3543 6333

www.pengeinstitutankenaevnet.dk

 

 

Realkreditankenævnet

Behandler klager over danske realkreditinstitutter.

Krabbesholmvej 5

2700 Brønshøj

Telefon 33 12 82 00

www.ran.dk

 

 

Advokatnævnet

Afgør disciplinærsager inden for advokatstanden.

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Telefon 33 96 97 98

www.advokatnaevnet.dk

Hjælp og rådgivning til andre dele af din bolighandel

Find din mægler